-21.09 Generalforsamling

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Ordinær generalforsamling


Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016.

Efter generalforsamling er der et arrangement kl 19.30: Kulturforskelle ved Luigi D*Ambrosio


Tid:  onsdag den 21.09 kl 19.00


Sted: FOF, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg


Dagsorden ifølge Vedtægter: Se nedenfor


Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2015/16.


Dagsorden


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af ordstyrer


2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)


Bestyrelsen indstiller uændret kontingent


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg 2016 er 3 bestyrelsesmedlemmer:  Luigi  (modtager genvalg) -  Lasse (modtager genvalg ) - Kirsten (modtager genvalg)


6. Valg af revisor og suppleant.


På valg 2016 er Niels Ahlmann (modtager genvalg) og Svend Svendsen.


7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)


8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.


9. Eventuelt
Referat


Der var 20 fremmødte til generalforsamlingen. De blev trakteret med rødvin og pizza.


1. Valg af ordstyrer

=> Niels Ahlmann valgt.

 

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)

=>  Beretning godkendt


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)

= > Revideret regnskab godkendt.  Det viser et overskud for 2015/16 på kr 655.55


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)

=> Uændret kontingent vedtaget, dvs kr 300 for par, kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 100 for studerende + kontingentet sættes ned til halve ved indmeldelse efter nytår.


Der blev foreslået, at par-medlemsskab skulle være det dobbelte af enkeltmedlemsskab. Men man accepterede begrundelsen for forholdet 2:3, som er, at det svarer  til forholdet i folkepension for henholdsvis enkeltperson og et par.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

=>3 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år (til 2018)

- Luigi

- Lasse

- Kirsten

 

6. Valg af revisor og suppleant.

=>valgt for 2 år

- som revisor Niels Ahlmann

- som suppleant Svend Svendsen.


7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)

=>Efterårets program ligger allerede på hjemmesiden, mens forårsprogrammet er under planlægning. Forslag modtages meget gerne.

Der var interesse for mad-arrangementer - både hvor man skulle i køkkenet først og arrangementer, hvor man kun skulle spise.

 

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.

=>Ingen forslag modtaget.

 

9. Eventuelt

=>Der blev udtalt ros for de mails, som vi udsender med information om næste arrangement fulgt op med en reminder.


Referent: Jesper Ellekilde