-20.09 Generalforsamling

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

Ordinær generalforsamling


Foreningen Dante i Nordjylland. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Efter generalforsamling er der et arrangement kl 19.30:

Lars Teisner Nielsen: Romerriget – Imperiet der ikke vil dø


Tid:  onsdag den 20.09 kl 19.00 - 19.30


Sted: FOF, Kjellerupsgade 16, 9000 Aalborg


Dagsorden ifølge Vedtægter: Se nedenfor


Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen for året 2016/17.


Dagsorden


Dagsorden ifølge vedtægterne:


1. Valg af ordstyrer


2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)


=> Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg 2017 er 2 bestyrelsesmedlemmer:  Jesper  (modtager genvalg) -  Gert (modtager genvalg)


6. Valg af revisor og suppleant.


Niels Ahlmann  og Svend Svendsen  blev valgt i 2016 for 2 år..


7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)


8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.


9. EventueltSe regnskab
Referat af generalforsamling 2017


15 medlemmer var fremmødt til generalforsamlingen


1. Valg af ordstyrer

Jesper E valgt som ordstyrer

 

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år (ved formanden)


Kirsten henviste til oversigten over arrangementer på hjemmesiden.

se http://danteinordjylland.dk/arkiv/arrangementer-2016-17/index.html


Der var særlig ros til opera-arrangementet og spisearrangementet med vin-menu på Fellini.


Der vil muligvis igen blive holdt et opera-arrangement igen, men det koster en del, så også medlemmerne må være indstillet på 

at skulle betale for entre. Der var ingen protester mod dette.


3. Godkendelse af revideret regnskab (ved kassereren)


Revideret regnskab blev forelagt og godkendt. Det viser et lille overskud for 2016/17.

 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår (ved kassereren)

 

Kontingent blev vedtaget som uændret : 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for par og 100 kr. for studerende


 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg 2017 var 2 bestyrelsesmedlemmer:  Jesper og Gert. Begge blev genvalgt uden modkandidater.


Videre ønskede Luigi og Lasse -selvom de først er på valg i 2018- at trække sig fra bestyrelsen nu på grund af meget stort arbejdspres med  aftenundervisning.


Vedtægterne er fleksible på dette punkt: §4 siger: "For så vidt at antallet af bestyrelsesmedlemmer (eks. ved udtræden) er mindre end 5, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv blandt foreningens medlemmer. Supplerede bestyrelsesmedlemmer skal godkendes på nærmest følgende generalforsamling."


På generalforsamlingen blev de 2 poster i bestyrelsen i stedet besat med:


  • Carl Chr. Jensen
  • Birgitte  Højris Sørensen


Da det skete på generalforsamlingen, betragtes suppleringerne samtidig som værende godkendte..


6. Valg af revisor og suppleant.

 

Niels Ahlmann  og Svend Svendsen  blev valgt i 2016 for 2 år..

 

7. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år (ved formanden)

 

Kirsten gennemgik efterårets program, der også kan ses på hjemmesiden.


Se  http://danteinordjylland.dk/arrangementer%202017-18/index.html


Forårets program vil blive udarbejdet af den nye bestyrelse.


8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.


Ingen forslag modtaget


9. Eventuelt


Bemærkning om, at foreningens arrangementer er både afvekslende og hyggelige.


Til sidst blev der uddelt Dante i Nordjylland-visitkort, som man bedes bruge til at gøre lidt reklame for foreningen.t


/Ref. Jesper E


Vi vil gerne sige tak til Luigi og Lasse  for deres arbejde gennem årene i bestyrelsen - og specielt en meget stor tak til Luigi, som var formand gennem de første år og primus motor i forhold til at starte foreningen Dante i Nordjylland.