Vedtægter

 DANTE  I  NORDJYLLAND

    Forening for  Italien-interesserede                    danteinordjylland@gmail.com

VedtægterVedtægter for Foreningen Dante i Nordjylland


mailadresse: danteinordjylland@gmail.com

hjemmeside: danteinordjylland.dk


FORMÅL

§ 1

Foreningens formål er at fremme interessen for, og kendskabet til Italien, italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af foredrag.


MEDLEMSSKAB

§ 2

Medlemsskab varer fra 1.10. til 30.9. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, ved mail til foreningen, eller via foreningens hjemmeside.

§ 3

Kontingentet fastlægges for hvert år på generalforsamlingen. Foreningen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for studerende.


BESTYRELSE

§ 4

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. For så vidt at antallet af bestyrelsesmedlemmer (eks. ved udtræden) er mindre end 5, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv blandt foreningens medlemmer. Supplerede bestyrelsesmedlemmer skal godkendes på nærmest følgende generalforsamling.

Ændringer i bestyrelsens sammensætning skal meddeles medlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, med mulighed for genvalg. 3 medlemmer vælges i lige år, og 2 medlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, og vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en kasserer, og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller ved dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Sekretæren fører beslutnings protokol over forhandlingerne ved bestyrelsesmøder. Protokollen skal godkendes af de fremmødte medlemmer.


REGNSKAB OG REVISION

§ 5

Foreningens regnskab varer fra den 1.9 til den 31.8. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne, uden for bestyrelsen, valgt revisor.

Revisor, og en suppleant for denne, skal vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.


GENERALFORSAMLING

§ 6

Den årlige generalforsamling afholdes i september måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. I tilfælde heraf gennemføres generalforsamlingen på månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes, med angivelse af dagsorden, ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, og via e-mails til medlemmerne, med mindst 3 ugers varsel, for såvel den ordinære, som den ekstraordinære generalforsamling.

§ 7

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender højeste myndighed, inden for de af vedtægterne fastsatte rammer.

§ 8

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt ordstyrer, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:


1. Valg af ordstyrer

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende virkeår

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

6. Bestyrelsens plan for aktiviteter det følgende år

7. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamling.

8. Eventuelt


Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, og hvilke der er villige til at modtage genvalg.

Afstemning kan kun finde sted om de på den udsendte dagsorden opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed, jf. dog § 9 og § 10. Der tilkommer hvert medlem en stemme.


VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 9

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.


OPLØSNING

§ 10

Til foreningens opløsning kræves tilslutning fra mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.


TEGNING OG HÆFTELSE

§ 11

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger, og betale indgående forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.Vedtaget på generalforsamling den 17.09.2014


Ordstyrer: Luigi D*Ambrosio


Referent: Kirsten  Ahle Thomsen